Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลเสิงสาง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 69,754 คน

ผลงาน :: 21,733 คน

ร้อยละ :: 31.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกไม้ตาย 1,751 6,778 25.8
2 รพ.สต.สันติสุข 1,033 4,364 23.7
3 รพ.สต.โคกน้อย 2,670 8,601 31.0
4 รพ.สต.กุดโบสถ์ 1,738 8,836 19.7
5 รพ.สต.สมบัติเจริญ 900 5,049 17.8
6 รพ.สต.ดอนแขวน 682 4,899 13.9
7 รพ.สต.หนองตูม 784 5,476 14.3
8 รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา 1,299 8,316 15.6
9 รพ.สต.ราษฎร์สามัคคี 295 1,568 18.8
10 โรงพยาบาลเสิงสาง 9,957 13,456 74.0
11 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 624 2,411 25.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์