Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,532 คน

ผลงาน :: 2,468 คน

ร้อยละ :: 97.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ปอปิด 158 166 95.2
2 รพ.สต.คูขาด 175 179 97.8
3 รพ.สต.คอนเมือง 131 120 109.2
4 รพ.สต.บ้านวัด 154 153 100.7
5 รพ.สต.ตาจั่น 263 305 86.2
6 รพ.สต.บ้านปรางค์ 309 295 104.7
7 รพ.สต.หนองม่วง 267 272 98.2
8 รพ.สต.โนนเต็ง 231 178 129.8
9 รพ.สต.ขามสมบูรณ์ 165 159 103.8
10 โรงพยาบาลคง 1,493 400 373.3
11 รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา 209 239 87.4
12 รพ.สต.ดอนใหญ่ 249 164 151.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์