Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 881 คน

ผลงาน :: 864 คน

ร้อยละ :: 98.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ปอปิด 39 43 90.7
2 รพ.สต.คูขาด 56 57 98.2
3 รพ.สต.คอนเมือง 34 35 97.1
4 รพ.สต.บ้านวัด 50 50 100.0
5 รพ.สต.ตาจั่น 69 71 97.2
6 รพ.สต.บ้านปรางค์ 109 109 100.0
7 รพ.สต.หนองม่วง 90 91 98.9
8 รพ.สต.โนนเต็ง 71 72 98.6
9 รพ.สต.ขามสมบูรณ์ 55 56 98.2
10 โรงพยาบาลคง 170 175 97.1
11 รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา 83 84 98.8
12 รพ.สต.ดอนใหญ่ 38 38 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์