Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 58,719 คน

ผลงาน :: 19,500 คน

ร้อยละ :: 33.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ปอปิด 874 2,669 32.7
2 รพ.สต.คูขาด 890 3,946 22.6
3 รพ.สต.คอนเมือง 520 2,764 18.8
4 รพ.สต.บ้านวัด 549 3,133 17.5
5 รพ.สต.ตาจั่น 1,192 8,030 14.8
6 รพ.สต.บ้านปรางค์ 1,481 7,771 19.1
7 รพ.สต.หนองม่วง 1,326 5,398 24.6
8 รพ.สต.โนนเต็ง 1,460 4,614 31.6
9 รพ.สต.ขามสมบูรณ์ 689 3,173 21.7
10 โรงพยาบาลคง 8,353 7,414 112.7
11 รพ.สต.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา 1,155 6,372 18.1
12 รพ.สต.ดอนใหญ่ 1,011 3,435 29.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์