Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 726 คน

ผลงาน :: 776 คน

ร้อยละ :: 106.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.วังโพธิ์ 83 74 112.2
2 รพ.สต.โคกกระเบื้อง 45 90 50.0
3 รพ.สต.ตลุกพลวง 301 296 101.7
4 รพ.สต.ช่อระกา 97 97 100.0
5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 1,067 213 500.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์