Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 726 คน

ผลงาน :: 641 คน

ร้อยละ :: 88.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.วังโพธิ์ 45 50 90.0
2 รพ.สต.โคกกระเบื้อง 48 57 84.2
3 รพ.สต.ตลุกพลวง 204 205 99.5
4 รพ.สต.ช่อระกา 89 76 117.1
5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 787 156 504.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์