Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 234 คน

ผลงาน :: 226 คน

ร้อยละ :: 96.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.วังโพธิ์ 31 31 100.0
2 รพ.สต.โคกกระเบื้อง 28 30 93.3
3 รพ.สต.ตลุกพลวง 76 76 100.0
4 รพ.สต.ช่อระกา 33 33 100.0
5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 58 64 90.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์