Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 234 คน

ผลงาน :: 166 คน

ร้อยละ :: 70.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.วังโพธิ์ 21 31 67.7
2 รพ.สต.โคกกระเบื้อง 19 30 63.3
3 รพ.สต.ตลุกพลวง 49 76 64.5
4 รพ.สต.ช่อระกา 27 33 81.8
5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 50 64 78.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์