Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 15,176 คน

ผลงาน :: 6,774 คน

ร้อยละ :: 44.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.วังโพธิ์ 327 1,905 17.2
2 รพ.สต.โคกกระเบื้อง 370 1,807 20.5
3 รพ.สต.ตลุกพลวง 1,057 4,015 26.3
4 รพ.สต.ช่อระกา 425 3,136 13.6
5 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 4,595 4,313 106.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์