Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจักราช

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,513 คน

ผลงาน :: 2,520 คน

ร้อยละ :: 100.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองบัวตะแบง 318 323 98.5
2 รพ.สต.ดงพลอง 391 361 108.3
3 รพ.สต.หนองขาม 332 336 98.8
4 รพ.สต.บ้านบุ 218 183 119.1
5 รพ.สต.โคกพระ 120 107 112.1
6 รพ.สต.ละกอ 263 290 90.7
7 รพ.สต.สีสุก 426 285 149.5
8 รพ.สต.หินโคน 322 275 117.1
9 โรงพยาบาลจักราช 2,319 400 579.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์