Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจักราช

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 778 คน

ผลงาน :: 734 คน

ร้อยละ :: 94.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองบัวตะแบง 90 92 97.8
2 รพ.สต.ดงพลอง 78 86 90.7
3 รพ.สต.หนองขาม 94 117 80.3
4 รพ.สต.บ้านบุ 59 60 98.3
5 รพ.สต.โคกพระ 25 27 92.6
6 รพ.สต.ละกอ 99 99 100.0
7 รพ.สต.สีสุก 75 76 98.7
8 รพ.สต.หินโคน 45 48 93.8
9 โรงพยาบาลจักราช 169 173 97.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์