Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลจักราช

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 52,845 คน

ผลงาน :: 20,578 คน

ร้อยละ :: 38.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองบัวตะแบง 1,689 6,796 24.9
2 รพ.สต.ดงพลอง 1,271 5,653 22.5
3 รพ.สต.หนองขาม 1,074 6,382 16.8
4 รพ.สต.บ้านบุ 1,400 4,195 33.4
5 รพ.สต.โคกพระ 1,041 2,294 45.4
6 รพ.สต.ละกอ 1,822 8,028 22.7
7 รพ.สต.สีสุก 1,650 6,168 26.8
8 รพ.สต.หินโคน 1,167 5,270 22.1
9 โรงพยาบาลจักราช 9,464 8,059 117.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์