Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโชคชัย

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,272 คน

ผลงาน :: 3,040 คน

ร้อยละ :: 92.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.พะโค 209 211 99.1
2 รพ.สต.พลับพลา 157 167 94.0
3 รพ.สต.ท่าอ่าง 327 367 89.1
4 รพ.สต.หนองปรึก 201 198 101.5
5 รพ.สต.ขี้ตุ่น 266 252 105.6
6 รพ.สต.บ้านโจด 279 128 218.0
7 รพ.สต.กอโจด 241 197 122.3
8 รพ.สต.ละลม 365 305 119.7
9 รพ.สต.ด่านเกวียน 658 405 162.5
10 รพ.สต.คลองกลาง 105 79 132.9
11 โรงพยาบาลโชคชัย 3,703 831 445.6
12 ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล 383 348 110.1
13 รพ.สต.ท่าลาดขาว 169 158 107.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์