Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโชคชัย

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 893 คน

ผลงาน :: 808 คน

ร้อยละ :: 90.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.พะโค 5 5 100.0
2 รพ.สต.พลับพลา 68 70 97.1
3 รพ.สต.ท่าอ่าง 61 68 89.7
4 รพ.สต.หนองปรึก 52 54 96.3
5 รพ.สต.ขี้ตุ่น 60 60 100.0
6 รพ.สต.บ้านโจด 25 25 100.0
7 รพ.สต.กอโจด 55 55 100.0
8 รพ.สต.ละลม 58 58 100.0
9 รพ.สต.ด่านเกวียน 190 199 95.5
10 รพ.สต.คลองกลาง 19 20 95.0
11 โรงพยาบาลโชคชัย 157 206 76.2
12 ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล 36 36 100.0
13 รพ.สต.ท่าลาดขาว 22 37 59.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์