Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโชคชัย

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 7,240 คน

ผลงาน :: 4,291 คน

ร้อยละ :: 59.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.พะโค 396 583 67.9
2 รพ.สต.พลับพลา 471 407 115.7
3 รพ.สต.ท่าอ่าง 662 846 78.3
4 รพ.สต.หนองปรึก 455 599 76.0
5 รพ.สต.ขี้ตุ่น 367 586 62.6
6 รพ.สต.บ้านโจด 462 323 143.0
7 รพ.สต.กอโจด 536 533 100.6
8 รพ.สต.ละลม 472 637 74.1
9 รพ.สต.ด่านเกวียน 1,269 936 135.6
10 รพ.สต.คลองกลาง 157 246 63.8
11 โรงพยาบาลโชคชัย 4,747 1,091 435.1
12 ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล 593 408 145.3
13 รพ.สต.ท่าลาดขาว 198 321 61.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์