Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโชคชัย

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 84,166 คน

ผลงาน :: 27,654 คน

ร้อยละ :: 32.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.พะโค 966 7,247 13.3
2 รพ.สต.พลับพลา 953 5,939 16.0
3 รพ.สต.ท่าอ่าง 1,133 8,337 13.6
4 รพ.สต.หนองปรึก 1,087 6,160 17.6
5 รพ.สต.ขี้ตุ่น 1,108 5,684 19.5
6 รพ.สต.บ้านโจด 1,078 3,754 28.7
7 รพ.สต.กอโจด 1,170 5,202 22.5
8 รพ.สต.ละลม 1,264 7,225 17.5
9 รพ.สต.ด่านเกวียน 2,821 9,069 31.1
10 รพ.สต.คลองกลาง 416 2,616 15.9
11 โรงพยาบาลโชคชัย 13,706 13,870 98.8
12 ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล 1,376 5,366 25.6
13 รพ.สต.ท่าลาดขาว 576 3,697 15.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์