Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนไทย

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,444 คน

ผลงาน :: 2,134 คน

ร้อยละ :: 87.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ด่านจาก 183 179 102.2
2 รพ.สต.ใหม่นารี 327 373 87.7
3 รพ.สต.สำโรง 257 196 131.1
4 รพ.สต.สระพัง 72 50 144.0
5 รพ.สต.ค้างพลู 215 204 105.4
6 รพ.สต.บ้านวัง 151 152 99.3
7 รพ.สต.สระตะเฆ่ 115 114 100.9
8 รพ.สต.สายออ 252 247 102.0
9 รพ.สต.ถนนโพธิ์ 97 106 91.5
10 รพ.สต.หนองดุม 131 137 95.6
11 รพ.สต.ตะคร้อ 78 90 86.7
12 โรงพยาบาลโนนไทย 1,454 580 250.7
13 รพ.สต.คูเมือง 169 182 92.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์