Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนสูง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,164 คน

ผลงาน :: 572 คน

ร้อยละ :: 49.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านใหม่กลอ 88 90 97.8
2 รพ.สต.โตนด 42 51 82.4
3 รพ.สต.บ้านเพชร 36 56 64.3
4 รพ.สต.ดอนชมพู 66 76 86.8
5 รพ.สต.หลุมข้าว 29 40 72.5
6 รพ.สต.ท่ากระทุ่ม 47 51 92.2
7 รพ.สต.มะค่า 53 77 68.8
8 รพ.สต.พลสงคราม 29 50 58.0
9 รพ.สต.มะรุม 21 37 56.8
10 รพ.สต.บ้านเหล่า 33 52 63.5
11 รพ.สต.บ้านไพ 33 64 51.6
12 รพ.สต.หนองหว้า 7 79 8.9
13 รพ.สต.สะพาน 19 59 32.2
14 รพ.สต.ดอนท้าว 36 40 90.0
15 รพ.สต.หนองตะคลอง 6 59 10.2
16 รพ.สต.นาราดพัฒนา 20 22 90.9
17 โรงพยาบาลโนนสูง 7 261 2.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์