Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนสูง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 94,447 คน

ผลงาน :: 29,210 คน

ร้อยละ :: 30.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านใหม่กลอ 1,188 9,451 12.6
2 รพ.สต.โตนด 1,834 6,378 28.8
3 รพ.สต.บ้านเพชร 804 5,439 14.8
4 รพ.สต.ดอนชมพู 1,005 5,859 17.2
5 รพ.สต.หลุมข้าว 615 3,953 15.6
6 รพ.สต.ท่ากระทุ่ม 716 4,531 15.8
7 รพ.สต.มะค่า 1,688 10,479 16.1
8 รพ.สต.พลสงคราม 987 3,953 25.0
9 รพ.สต.มะรุม 441 3,885 11.4
10 รพ.สต.บ้านเหล่า 655 3,648 18.0
11 รพ.สต.บ้านไพ 842 4,731 17.8
12 รพ.สต.หนองหว้า 1,390 6,226 22.3
13 รพ.สต.สะพาน 714 5,176 13.8
14 รพ.สต.ดอนท้าว 653 5,169 12.6
15 รพ.สต.หนองตะคลอง 1,181 3,507 33.7
16 รพ.สต.นาราดพัฒนา 831 3,100 26.8
17 โรงพยาบาลโนนสูง 13,666 8,962 152.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์