Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 1,456 คน

ผลงาน :: 1,499 คน

ร้อยละ :: 103.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 119 136 87.5
3 รพ.สต.เมืองนาท 146 190 76.8
4 รพ.สต.ชีวึก 196 186 105.4
5 รพ.สต.พะงาด 119 127 93.7
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 251 266 94.4
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 156 162 96.3
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 1,535 439 349.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์