Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,456 คน

ผลงาน :: 1,070 คน

ร้อยละ :: 73.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 119 136 87.5
3 รพ.สต.เมืองนาท 146 190 76.8
4 รพ.สต.ชีวึก 195 186 104.8
5 รพ.สต.พะงาด 119 127 93.7
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 245 266 92.1
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 153 162 94.4
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 1,151 439 262.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์