Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,456 คน

ผลงาน :: 1,229 คน

ร้อยละ :: 84.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 89 104 85.6
3 รพ.สต.เมืองนาท 125 134 93.3
4 รพ.สต.ชีวึก 142 139 102.2
5 รพ.สต.พะงาด 97 97 100.0
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 170 177 96.0
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 122 116 105.2
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 1,120 281 398.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์