Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 444 คน

ผลงาน :: 439 คน

ร้อยละ :: 98.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 59 61 96.7
3 รพ.สต.เมืองนาท 19 19 100.0
4 รพ.สต.ชีวึก 48 48 100.0
5 รพ.สต.พะงาด 68 68 100.0
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 85 85 100.0
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 42 44 95.5
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 118 119 99.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์