Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 444 คน

ผลงาน :: 228 คน

ร้อยละ :: 51.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 40 61 65.6
3 รพ.สต.เมืองนาท 1 19 5.3
4 รพ.สต.ชีวึก 35 48 72.9
5 รพ.สต.พะงาด 68 68 100.0
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 40 85 47.1
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 2 44 4.5
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 42 119 35.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์