Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,578 คน

ผลงาน :: 3,197 คน

ร้อยละ :: 89.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 417 415 100.5
3 รพ.สต.เมืองนาท 276 484 57.0
4 รพ.สต.ชีวึก 469 491 95.5
5 รพ.สต.พะงาด 404 369 109.5
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 585 589 99.3
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 371 380 97.6
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 2,903 888 326.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์