Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลขามสะแกแสง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 34,706 คน

ผลงาน :: 14,678 คน

ร้อยละ :: 42.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง 0 0 0.0
2 รพ.สต.โนนเมือง 734 3,788 19.4
3 รพ.สต.เมืองนาท 623 3,644 17.1
4 รพ.สต.ชีวึก 1,306 4,930 26.5
5 รพ.สต.พะงาด 832 3,773 22.1
6 รพ.สต.หนองหัวฟาน 1,148 5,602 20.5
7 รพ.สต.เมืองเกษตร 858 4,596 18.7
8 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 9,177 8,373 109.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์