Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 2,842 คน

ผลงาน :: 2,693 คน

ร้อยละ :: 94.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 197 186 105.9
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 121 147 82.3
3 รพ.สต.คูขาด 225 163 138.0
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 169 185 91.4
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 112 124 90.3
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 232 201 115.4
7 รพ.สต.โคกสะอาด 375 249 150.6
8 รพ.สต.โคกสี 163 175 93.1
9 รพ.สต.ดอนคนทา 225 150 150.0
10 รพ.สต.ดงบัง 291 287 101.4
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 3,128 283 1,105.3
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 268 436 61.5
13 รพ.สต.หนองพลวง 136 128 106.3
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 198 217 91.2
15 โรงพยาบาลบัวลาย 256 124 206.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์