Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,842 คน

ผลงาน :: 2,814 คน

ร้อยละ :: 99.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 199 186 107.0
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 123 147 83.7
3 รพ.สต.คูขาด 228 163 139.9
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 170 185 91.9
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 116 124 93.5
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 235 201 116.9
7 รพ.สต.โคกสะอาด 350 249 140.6
8 รพ.สต.โคกสี 164 175 93.7
9 รพ.สต.ดอนคนทา 225 150 150.0
10 รพ.สต.ดงบัง 297 287 103.5
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 3,207 283 1,133.2
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 282 436 64.7
13 รพ.สต.หนองพลวง 140 128 109.4
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 202 217 93.1
15 โรงพยาบาลบัวลาย 257 124 207.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์