Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,842 คน

ผลงาน :: 2,175 คน

ร้อยละ :: 76.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 163 134 121.6
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 100 104 96.2
3 รพ.สต.คูขาด 149 115 129.6
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 112 122 91.8
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 92 93 98.9
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 161 143 112.6
7 รพ.สต.โคกสะอาด 273 174 156.9
8 รพ.สต.โคกสี 119 144 82.6
9 รพ.สต.ดอนคนทา 133 103 129.1
10 รพ.สต.ดงบัง 196 197 99.5
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 2,495 183 1,363.4
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 155 312 49.7
13 รพ.สต.หนองพลวง 85 80 106.3
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 132 155 85.2
15 โรงพยาบาลบัวลาย 203 80 253.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์