Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,112 คน

ผลงาน :: 804 คน

ร้อยละ :: 72.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 30 45 66.7
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 18 33 54.5
3 รพ.สต.คูขาด 28 41 68.3
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 24 41 58.5
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 28 31 90.3
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 38 46 82.6
7 รพ.สต.โคกสะอาด 33 47 70.2
8 รพ.สต.โคกสี 10 14 71.4
9 รพ.สต.ดอนคนทา 35 57 61.4
10 รพ.สต.ดงบัง 49 68 72.1
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 31 39 79.5
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 418 556 75.2
13 รพ.สต.หนองพลวง 11 23 47.8
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 51 53 96.2
15 โรงพยาบาลบัวลาย 0 18 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์