Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 6,424 คน

ผลงาน :: 5,457 คน

ร้อยละ :: 84.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 337 359 93.9
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 174 312 55.8
3 รพ.สต.คูขาด 404 359 112.5
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 246 389 63.2
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 146 263 55.5
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 325 421 77.2
7 รพ.สต.โคกสะอาด 801 544 147.2
8 รพ.สต.โคกสี 343 322 106.5
9 รพ.สต.ดอนคนทา 532 396 134.3
10 รพ.สต.ดงบัง 579 653 88.7
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 5,683 510 1,114.3
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 873 1,156 75.5
13 รพ.สต.หนองพลวง 136 237 57.4
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 453 578 78.4
15 โรงพยาบาลบัวลาย 345 312 110.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์