Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 59,605 คน

ผลงาน :: 24,260 คน

ร้อยละ :: 40.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 743 3,786 19.6
2 รพ.สต.ทองหลางน้อย 518 3,433 15.1
3 รพ.สต.คูขาด 1,034 2,663 38.8
4 รพ.สต.โนนทองหลาง 822 3,569 23.0
5 รพ.สต.ดอนชุมช้าง 466 2,294 20.3
6 รพ.สต.หนองเชียงโข่ 702 3,822 18.4
7 รพ.สต.โคกสะอาด 1,301 4,546 28.6
8 รพ.สต.โคกสี 617 3,143 19.6
9 รพ.สต.ดอนคนทา 829 2,986 27.8
10 รพ.สต.ดงบัง 1,288 5,229 24.6
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 12,220 4,533 269.6
12 ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบัวใหญ่ 1,265 10,082 12.5
13 รพ.สต.หนองพลวง 417 2,167 19.2
14 รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ 864 4,465 19.4
15 โรงพยาบาลบัวลาย 1,174 2,887 40.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์