Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 4,446 คน

ผลงาน :: 4,035 คน

ร้อยละ :: 90.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 552 346 159.5
2 รพ.สต.บ้านซึม 247 220 112.3
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 71 99 71.7
4 รพ.สต.ลุงตามัน 212 211 100.5
5 รพ.สต.หนองจิก 511 425 120.2
6 รพ.สต.บ้านเตย 198 212 93.4
7 รพ.สต.ท่าหลวง 156 110 141.8
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 82 79 103.8
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 361 287 125.8
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 202 157 128.7
11 รพ.สต.ชีวาน 147 170 86.5
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 441 281 156.9
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 157 139 112.9
14 รพ.สต.ดงน้อย 323 310 104.2
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 239 242 98.8
16 รพ.สต.มะกอก 172 127 135.4
17 รพ.สต.มะค่าระเว 176 151 116.6
18 รพ.สต.หนองขาม 264 239 110.5
19 รพ.สต.หนองระเวียง 402 227 177.1
20 โรงพยาบาลพิมาย 4,233 838 505.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์