Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 4,446 คน

ผลงาน :: 4,020 คน

ร้อยละ :: 90.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 543 346 156.9
2 รพ.สต.บ้านซึม 230 220 104.5
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 114 99 115.2
4 รพ.สต.ลุงตามัน 219 211 103.8
5 รพ.สต.หนองจิก 513 425 120.7
6 รพ.สต.บ้านเตย 196 212 92.5
7 รพ.สต.ท่าหลวง 152 110 138.2
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 82 79 103.8
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 359 287 125.1
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 202 157 128.7
11 รพ.สต.ชีวาน 148 170 87.1
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 442 281 157.3
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 157 139 112.9
14 รพ.สต.ดงน้อย 333 310 107.4
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 247 242 102.1
16 รพ.สต.มะกอก 167 127 131.5
17 รพ.สต.มะค่าระเว 176 151 116.6
18 รพ.สต.หนองขาม 257 239 107.5
19 รพ.สต.หนองระเวียง 367 227 161.7
20 โรงพยาบาลพิมาย 4,218 838 503.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์