Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 4,446 คน

ผลงาน :: 2,959 คน

ร้อยละ :: 66.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 348 222 156.8
2 รพ.สต.บ้านซึม 181 146 124.0
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 76 64 118.8
4 รพ.สต.ลุงตามัน 179 151 118.5
5 รพ.สต.หนองจิก 325 280 116.1
6 รพ.สต.บ้านเตย 159 164 97.0
7 รพ.สต.ท่าหลวง 92 72 127.8
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 42 57 73.7
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 290 198 146.5
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 163 116 140.5
11 รพ.สต.ชีวาน 93 120 77.5
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 313 178 175.8
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 111 90 123.3
14 รพ.สต.ดงน้อย 252 228 110.5
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 139 155 89.7
16 รพ.สต.มะกอก 129 90 143.3
17 รพ.สต.มะค่าระเว 96 97 99.0
18 รพ.สต.หนองขาม 127 176 72.2
19 รพ.สต.หนองระเวียง 268 151 177.5
20 โรงพยาบาลพิมาย 2,875 514 559.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์