Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 1,404 คน

ผลงาน :: 1,278 คน

ร้อยละ :: 91.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 3 43 7.0
2 รพ.สต.บ้านซึม 50 50 100.0
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 18 18 100.0
4 รพ.สต.ลุงตามัน 65 66 98.5
5 รพ.สต.หนองจิก 136 136 100.0
6 รพ.สต.บ้านเตย 42 42 100.0
7 รพ.สต.ท่าหลวง 30 31 96.8
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 22 22 100.0
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 101 104 97.1
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 33 33 100.0
11 รพ.สต.ชีวาน 36 36 100.0
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 72 72 100.0
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 47 50 94.0
14 รพ.สต.ดงน้อย 103 110 93.6
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 60 74 81.1
16 รพ.สต.มะกอก 47 47 100.0
17 รพ.สต.มะค่าระเว 40 40 100.0
18 รพ.สต.หนองขาม 42 47 89.4
19 รพ.สต.หนองระเวียง 44 44 100.0
20 โรงพยาบาลพิมาย 287 339 84.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์