Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 10,518 คน

ผลงาน :: 4,781 คน

ร้อยละ :: 45.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 1,002 688 145.6
2 รพ.สต.บ้านซึม 530 527 100.6
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 66 200 33.0
4 รพ.สต.ลุงตามัน 217 579 37.5
5 รพ.สต.หนองจิก 686 1,173 58.5
6 รพ.สต.บ้านเตย 352 443 79.5
7 รพ.สต.ท่าหลวง 147 252 58.3
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 82 167 49.1
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 485 859 56.5
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 363 384 94.5
11 รพ.สต.ชีวาน 322 404 79.7
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 848 535 158.5
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 228 348 65.5
14 รพ.สต.ดงน้อย 598 592 101.0
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 280 570 49.1
16 รพ.สต.มะกอก 259 302 85.8
17 รพ.สต.มะค่าระเว 259 420 61.7
18 รพ.สต.หนองขาม 251 677 37.1
19 รพ.สต.หนองระเวียง 1,008 576 175.0
20 โรงพยาบาลพิมาย 5,591 1,265 442.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์