Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพิมาย

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 104,976 คน

ผลงาน :: 32,676 คน

ร้อยละ :: 31.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 1,904 6,427 29.6
2 รพ.สต.บ้านซึม 1,447 4,743 30.5
3 รพ.สต.สัมฤทธิ์ 272 1,995 13.6
4 รพ.สต.ลุงตามัน 468 5,040 9.3
5 รพ.สต.หนองจิก 1,754 9,553 18.4
6 รพ.สต.บ้านเตย 552 4,614 12.0
7 รพ.สต.ท่าหลวง 353 2,324 15.2
8 รพ.สต.จารย์ตำรา 204 1,624 12.6
9 รพ.สต.รังกาใหญ่ 1,347 8,620 15.6
10 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 2 842 4,018 21.0
11 รพ.สต.ชีวาน 413 4,090 10.1
12 รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง 1 1,769 4,893 36.2
13 รพ.สต.หนองหญ้าขาว 404 3,297 12.3
14 รพ.สต.ดงน้อย 2,085 5,178 40.3
15 รพ.สต.ดงใหญ่ 795 4,336 18.3
16 รพ.สต.มะกอก 722 3,015 23.9
17 รพ.สต.มะค่าระเว 557 3,359 16.6
18 รพ.สต.หนองขาม 810 6,831 11.9
19 รพ.สต.หนองระเวียง 2,103 4,877 43.1
20 โรงพยาบาลพิมาย 13,875 16,142 86.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์