Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,662 คน

ผลงาน :: 2,051 คน

ร้อยละ :: 77.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 112 96 116.7
2 รพ.สต.โนนทอง 155 130 119.2
3 รพ.สต.ท่าลี่ 290 201 144.3
4 รพ.สต.หนองสาย 156 163 95.7
5 รพ.สต.หินดาด 231 297 77.8
6 รพ.สต.หนองพลอง 74 82 90.2
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 102 177 57.6
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 39 120 32.5
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 81 133 60.9
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 322 341 94.4
11 รพ.สต.ตะโก 139 171 81.3
12 รพ.สต.หนองแต้ 144 138 104.3
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 1,736 601 288.9
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 125 145 86.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์