Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,662 คน

ผลงาน :: 1,936 คน

ร้อยละ :: 72.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 97 83 116.9
2 รพ.สต.โนนทอง 124 94 131.9
3 รพ.สต.ท่าลี่ 201 142 141.5
4 รพ.สต.หนองสาย 133 124 107.3
5 รพ.สต.หินดาด 130 215 60.5
6 รพ.สต.หนองพลอง 62 59 105.1
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 166 139 119.4
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 125 81 154.3
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 86 98 87.8
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 237 234 101.3
11 รพ.สต.ตะโก 128 117 109.4
12 รพ.สต.หนองแต้ 112 94 119.1
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 1,509 297 508.1
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 93 115 80.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์