Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 912 คน

ผลงาน :: 887 คน

ร้อยละ :: 97.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 83 84 98.8
2 รพ.สต.โนนทอง 46 47 97.9
3 รพ.สต.ท่าลี่ 64 64 100.0
4 รพ.สต.หนองสาย 52 58 89.7
5 รพ.สต.หินดาด 79 80 98.8
6 รพ.สต.หนองพลอง 32 34 94.1
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 64 64 100.0
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 29 29 100.0
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 41 41 100.0
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 102 102 100.0
11 รพ.สต.ตะโก 116 117 99.1
12 รพ.สต.หนองแต้ 35 35 100.0
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 122 134 91.0
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 22 23 95.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์