Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 912 คน

ผลงาน :: 654 คน

ร้อยละ :: 71.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 69 84 82.1
2 รพ.สต.โนนทอง 33 47 70.2
3 รพ.สต.ท่าลี่ 55 64 85.9
4 รพ.สต.หนองสาย 37 58 63.8
5 รพ.สต.หินดาด 62 80 77.5
6 รพ.สต.หนองพลอง 19 34 55.9
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 49 64 76.6
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 20 29 69.0
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 24 41 58.5
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 83 102 81.4
11 รพ.สต.ตะโก 80 117 68.4
12 รพ.สต.หนองแต้ 16 35 45.7
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 94 134 70.1
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 13 23 56.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์