Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 6,862 คน

ผลงาน :: 4,028 คน

ร้อยละ :: 58.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 608 393 154.7
2 รพ.สต.โนนทอง 301 303 99.3
3 รพ.สต.ท่าลี่ 614 474 129.5
4 รพ.สต.หนองสาย 201 463 43.4
5 รพ.สต.หินดาด 398 793 50.2
6 รพ.สต.หนองพลอง 155 223 69.5
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 546 548 99.6
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 210 301 69.8
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 243 399 60.9
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 830 938 88.5
11 รพ.สต.ตะโก 537 383 140.2
12 รพ.สต.หนองแต้ 181 340 53.2
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 3,546 1,034 342.9
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 348 378 92.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์