Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยแถลง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 56,357 คน

ผลงาน :: 16,268 คน

ร้อยละ :: 28.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทับสวาย 755 3,736 20.2
2 รพ.สต.โนนทอง 906 2,399 37.8
3 รพ.สต.ท่าลี่ 927 3,612 25.7
4 รพ.สต.หนองสาย 438 2,986 14.7
5 รพ.สต.หินดาด 728 5,788 12.6
6 รพ.สต.หนองพลอง 227 1,670 13.6
7 รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ 881 4,153 21.2
8 รพ.สต.หนองนาพัฒนา 528 2,277 23.2
9 รพ.สต.ซ่าเลือด 367 3,313 11.1
10 รพ.สต.หลุ่งประดู่ 1,342 7,443 18.0
11 รพ.สต.ตะโก 880 2,944 29.9
12 รพ.สต.หนองแต้ 449 3,269 13.7
13 โรงพยาบาลห้วยแถลง 7,227 9,192 78.6
14 รพ.สต.ไผ่นกเขา 613 3,575 17.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์