Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพวง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,969 คน

ผลงาน :: 3,103 คน

ร้อยละ :: 104.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ประสุข 174 172 101.2
2 รพ.สต.ท่าลาด 303 237 127.8
3 รพ.สต.โคกพะงาด 228 212 107.5
4 รพ.สต.โคกหินช้าง 142 117 121.4
5 รพ.สต.ตาจง 192 180 106.7
6 รพ.สต.หนองตาด 159 185 85.9
7 รพ.สต.โนนรัง 216 201 107.5
8 รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน 218 183 119.1
9 รพ.สต.หนองหลัก 136 219 62.1
10 รพ.สต.ตูมใหญ่ 240 274 87.6
11 รพ.สต.ประดู่ 312 288 108.3
12 รพ.สต.ตลาดไทร 178 145 122.8
13 โรงพยาบาลชุมพวง 2,695 484 556.8
14 รพ.สต.บ้านเขว้า 216 202 106.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์