Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสูงเนิน

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,991 คน

ผลงาน :: 2,571 คน

ร้อยละ :: 86.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เหมือดแอ่ 157 178 88.2
2 รพ.สต.หินตั้ง 329 234 140.6
3 รพ.สต.เมืองเก่า 73 89 82.0
4 รพ.สต.โคกมะกอก 230 167 137.7
5 รพ.สต.โนนค่า 86 82 104.9
6 รพ.สต.หนองหอย 120 119 100.8
7 รพ.สต.โค้งยาง 62 60 103.3
8 รพ.สต.มะเกลือเก่า 314 357 88.0
9 รพ.สต.ปลายราง 78 114 68.4
10 รพ.สต.มะเกลือใหม่ 126 135 93.3
11 รพ.สต.วะภูแก้ว 165 154 107.1
12 รพ.สต.นาใหญ่ 286 242 118.2
13 รพ.สต.หนองตะไก้ 138 99 139.4
14 รพ.สต.กุดจิก 201 80 251.3
15 รพ.สต.หนองแวง 364 168 216.7
16 โรงพยาบาลสูงเนิน 2,489 892 279.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์