Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสูงเนิน

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 933 คน

ผลงาน :: 559 คน

ร้อยละ :: 59.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เหมือดแอ่ 21 29 72.4
2 รพ.สต.หินตั้ง 35 45 77.8
3 รพ.สต.เมืองเก่า 2 5 40.0
4 รพ.สต.โคกมะกอก 16 21 76.2
5 รพ.สต.โนนค่า 9 14 64.3
6 รพ.สต.หนองหอย 26 41 63.4
7 รพ.สต.โค้งยาง 15 20 75.0
8 รพ.สต.มะเกลือเก่า 52 86 60.5
9 รพ.สต.ปลายราง 24 39 61.5
10 รพ.สต.มะเกลือใหม่ 14 24 58.3
11 รพ.สต.วะภูแก้ว 16 37 43.2
12 รพ.สต.นาใหญ่ 35 52 67.3
13 รพ.สต.หนองตะไก้ 26 33 78.8
14 รพ.สต.กุดจิก 38 56 67.9
15 รพ.สต.หนองแวง 8 16 50.0
16 โรงพยาบาลสูงเนิน 222 415 53.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์