Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสูงเนิน

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 81,677 คน

ผลงาน :: 26,150 คน

ร้อยละ :: 32.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.เหมือดแอ่ 549 4,657 11.8
2 รพ.สต.หินตั้ง 1,883 6,166 30.5
3 รพ.สต.เมืองเก่า 409 2,978 13.7
4 รพ.สต.โคกมะกอก 1,416 4,111 34.4
5 รพ.สต.โนนค่า 444 2,302 19.3
6 รพ.สต.หนองหอย 474 2,173 21.8
7 รพ.สต.โค้งยาง 391 2,268 17.2
8 รพ.สต.มะเกลือเก่า 1,707 9,618 17.7
9 รพ.สต.ปลายราง 705 3,085 22.9
10 รพ.สต.มะเกลือใหม่ 845 4,928 17.1
11 รพ.สต.วะภูแก้ว 546 2,451 22.3
12 รพ.สต.นาใหญ่ 1,570 6,988 22.5
13 รพ.สต.หนองตะไก้ 639 2,640 24.2
14 รพ.สต.กุดจิก 1,280 3,704 34.6
15 รพ.สต.หนองแวง 1,432 3,959 36.2
16 โรงพยาบาลสูงเนิน 11,860 19,649 60.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์