Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 4,811 คน

ผลงาน :: 4,247 คน

ร้อยละ :: 88.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 211 135 156.3
2 รพ.สต.ปางละกอ 118 134 88.1
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 239 193 123.8
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 392 360 108.9
5 รพ.สต.คลองตะแบก 408 321 127.1
6 รพ.สต.หนองไผ่ 515 423 121.7
7 รพ.สต.กุดน้อย 140 141 99.3
8 รพ.สต.โนนเสลา 146 148 98.6
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 593 604 98.2
10 รพ.สต.ห้วยลุง 158 192 82.3
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 198 200 99.0
12 รพ.สต.คลองไผ่ 401 386 103.9
13 รพ.สต.หนองแวง 385 376 102.4
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 3,831 859 446.0
15 รพ.สต.หนองจอก 308 304 101.3
16 รพ.สต.หนองกก 189 229 82.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์