Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 4,811 คน

ผลงาน :: 3,412 คน

ร้อยละ :: 70.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 174 100 174.0
2 รพ.สต.ปางละกอ 88 85 103.5
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 165 137 120.4
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 282 242 116.5
5 รพ.สต.คลองตะแบก 297 232 128.0
6 รพ.สต.หนองไผ่ 349 295 118.3
7 รพ.สต.กุดน้อย 76 104 73.1
8 รพ.สต.โนนเสลา 86 102 84.3
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 422 430 98.1
10 รพ.สต.ห้วยลุง 110 131 84.0
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 155 143 108.4
12 รพ.สต.คลองไผ่ 300 277 108.3
13 รพ.สต.หนองแวง 188 283 66.4
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 2,896 489 592.2
15 รพ.สต.หนองจอก 189 218 86.7
16 รพ.สต.หนองกก 156 168 92.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์